Til toppen

Edvard Grieg vokser

Reserveanslagene for Edvard Grieg er tidligere økt to ganger siden produksjonsstart i november 2015. Nå har vi hentet informasjon fra en ny avgrensningsbrønn som gir grunnlag for ytterligere økning med mellom 10 og 30 millioner fat oljeekvivalenter.

Tilsvarende effekt har vi sett på norsk sokkel tidligere; store felt blir større.

Den foreløpig siste avgrensningsbrønnen er boret i den sørvestre delen av feltet. Etter hvert som mer informasjon er innhentet om reservoaret så geologer og geofysikere i Lundin at denne delen kunne inneholde mer olje og gass enn tidligere beregnet. Brønnen traff en 15 meter tykk oljekolonne i et 94 meter tykt reservoar.

Større og bedre
Dette er en tykkelse mer enn dobbelt så stor som det man beregnet før boringen. Kvaliteten på sandsteinsreservoaret karakteriseres som utmerket, og også dette er bedre enn hva man forventet å finne.

Foreløpige estimater viser at vi nå kan legge til mellom 10 og 30 millioner fat oljeekvivalenter til ressursestimatet for Edvard Grieg. Ennå er det mye data og informasjon som skal bearbeides, og den endelige økningen i estimatet for feltet vil bli kvantifisert og offentliggjort i forbindelse med reserveoppdateringen ved årsskifte.

Kjent fenomen
At reserveanslagene for felt i produksjon økes er noe vi har sett også tidligere på norsk kontinentalsokkel.

Rent fysisk har reservoarene selvsagt ikke blitt større. Men anslagene på hvor mye produserbar olje og gass de inneholder har en tendens til å øke for store felt. Det kan være flere årsaker til dette.

For det første har de tidlige estimatene ofte vist seg å være for konservative. Reserveanslagene danner grunnlaget for enorme investeringer, og man må være så sikker som mulig på at de kan forsvares med inntekter. Noen ganger kan ny teknologi og nye produksjonsmetoder gjøre det mulig å hente ut mer ressurser fra reservoaret. Og man får stadig mer informasjon om reservoaret gjennom produksjon og flere brønner. Dette blir puslespillbiter som gir et stadig bedre bilde på hva undergrunnen inneholder og hvilke egenskaper den har. Bedre forståelse av reservoaret gir grunnlag for økt utvinningsgrad.

Mer og mer. Og enda litt til
Dette har også vært tilfellet for Edvard Grieg. Da vi leverte plan for utbygging og drift (PUD) var anslaget at reservoaret inneholdt 183 millioner fat oljeekvivalenter. Ganske raskt etter at vi fikk satt de første brønnene i produksjon så vi at dette estimatet kunne økes med til 206 millioner fat.

Og etter hvert som vi har fått erfaring fra produksjonen over tid, og boret ytterligere produksjons- og injeksjonsbrønner, har vi fått enda mer og enda bedre informasjon om reservoaret. Og i all hovedsak har den nye informasjonen vært gode nyheter. Så i 2016 kunne vi igjen øke reserveanslaget. Denne gangen til 223 millioner fat oljeekvivalenter.

Nå har vi altså boret vi en avgrensningsbrønn i den sørvestre delen av feltet for som vil resultere i en ytterligere økning i reservene.