Til toppen

Stort potensial i nye reservoartyper på norsk sokkel

Serie: Nye reservoartyper på norsk sokkel. Del 1:4, Oppsprukket grunnfjell.

Det finnes mye granittisk grunnfjell på norsk sokkel. Men skal granitten ha reservoaregenskaper må den være kraftig oppsprukket og ha vært utsatt for forvitring. Til nå er oljeforekomster i grunnfjell ikke ansett som drivverdig. Det håper Lundin å motbevise på Rolvsnes i Nordsjøen.

Enkelt sagt må reservoarsteinen være porøs nok til å ha plass til hydrokarboner. Det er som regel ikke tilfelle for granittisk grunnfjell. Men dersom granitten er tilstrekkelig oppsprukket og den i tillegg har vært utsatt for forvitring ved at vann har strømmet gjennom sprekkesystemet og løst opp mineralene så kan den ha sprekker og porer som mettes av hydrokarboner.

Ved sterk grad av forvitring vil granitten bli tilnærmet oppløst og kan på den måten få meget gode reservoaregenskaper.

Intensiteten av forvitringen er ofte størst nær toppen av reservoaret og langs sprekkesystemer der tilgang på vann har vært størst. Dette er tilfellet for oljefunnet Lundin har gjort på Rolvsnes rett sør for Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen.

Det er påvist olje i forvitret grunnfjell på norsk sokkel tidligere, men disse forekomstene har ikke vært ansett som kommersielle. Da funnet ble gjort på Rolvsnes i 2009, og ved avgrensningsboring i 2015, ble det gjort flere formasjonstester for å lære mer om produksjonsegenskapene i reservoaret. Testene ga positive resultater, men fordi man har liten eller ingen erfaring med denne type reservoar på norsk sokkel fra før så er det fortsatt nødvendig med mer testing.

Vi har allerede høstet viktig erfaring fra det såkalte Tellus-segmentet av Edvard Grieg-feltet. Dette området består av et tynt lag sandstein (2-3 meters tykkelse) som ligger på toppen av en 40 meter tykk kolonne med forvitret grunnfjell. En om lag 1600 meter lang horisontal brønn er boret gjennom sandsteinen, men noen steder også gjennom grunnfjellet. Erfaringsdata fra produksjonen fra denne brønnen viser at reservoaret i det oppsprukne grunnfjellet bidrar bedre enn man forventet, og viser at det er kommunikasjon mellom sanden og grunnfjellet. Det øker vår optimisme for Rolvsnes.

I 2018 boret vi en horisontal brønn i forvitret oppsprukket granitt på Rolvsnes (16/1-28S), og det ble gjennomført en testproduksjon for å skaffe informasjon om hvordan produksjonsegenskapene utvikler seg over tid.

De svært positive resultatene fra denne formasjonstesten la grunnlaget for å starte planlegging for en langtidstest mot Edvard Grieg-plattformen i 2020 der man produserer over enda lenger tidsperiode. Disse testene vil være helt avgjørende for en eventuell beslutning om å bygge ut feltet.

Det er den store usikkerheten knyttet til reservoarkvalitet og utstrekning av forvitret grunnfjell som er grunnen til at Lundin har valgt å følge en stegvis tilnærming fram mot en utbygging. Om dette blir en suksess vil det åpne opp for videre utbygging av forvitret grunnfjell på Utsirahøyden, men også andre områder på norsk sokkel.

Bilde: På Bømlo finner vi samme type grunnfjell opp i dagen. Ved å studere dette kan man hente nyttig kunnskap om hva man kan forvente å finne under havbunnen i Nordsjøen.