Til toppen

Vellykket brønntest på Rolvsnes åpner større potensial

Lundin Norway har gjennomført en brønntest over en periode på ti dager på Rolvsnes i Nordsjøen. Testen bekrefter et helt nytt letekonsept på norsk sokkel, og viser at vi kan produsere olje og gass fra oppsprukket og forvitret grunnfjell.

Avgrensningsbrønnen 16/1-28 S er den første brønnen som er boret på norsk sokkel med en horisontal reservoarseksjon i oppsprukket og forvitret grunnfjell. Hensikten var å se om en slik brønn kan levere kommersielt interessante produksjonsrater samt vurdere reservoarkvalitet. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2 og 11 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 0,1 og 2 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Til nå har ikke oljeforekomster i grunnfjell blitt ansett som drivverdig. Enkelt sagt må reservoarsteinen være porøs nok til å ha plass til hydrokarboner. Det er som regel ikke tilfelle for granittisk grunnfjell. Men dersom granitten er tilstrekkelig oppsprukket og den i tillegg har vært utsatt for forvitring ved at vann har strømmet gjennom sprekkesystemet og løst opp mineralene så kan den ha sprekker og porer som mettes av hydrokarboner. Ved sterk grad av forvitring, slik vi ser på Rolvsnes, er granitten oppløst og reservoaret har god produktivitet

«Den vellykkede brønntesten på Rolvsnes er et resultat av et langt og nitid arbeid, og viser på nytt at Lundin har et av de fremste undergrunnsmiljøene i verden, sier Kristin Færøvik. «I tillegg har vi vist at vi besitter borekompetanse som kan bore lange horisontalbrønner i dette svært komplekse reservoaret», sier Færøvik

Også Oljedirektoratet ser positivt på mulighetene som Rolvsnes åpner for.
«Det er spennende at partnerskapet i PL338c har klart å demonstrere at det er mulig å produsere fra oppsprukket og forvitret grunnfjell på Utsira-høyden. Innsamlingen av dynamiske data fra avgrensningsbrønner som Rolvsnes er nøkkelen til å forstå produksjonspotensialet for denne type reservoar», sier Torgeir Stordal, letedirektør i Oljedirektoratet. “Oljedirektoratet vil følge den videre aktiviteten i PL338C med stor interesse, siden dette kan resultere i fornyet interesse for denne letemodellen i industrien, som igjen kan føre til nye muligheter på norsk sokkel», sier Stordal.

Rolvsnes ble funnet i 2009 i produksjonslisens PL338 C. Med testen i avgrensningsbrønn 16/1-28 S er konseptet med oppsprukket og forvitret grunnfjell bekreftet som selvstendig letemodell. Men det kreves en stegvis tilnærming før vi vet om funnet kan bli en full feltutbygging.

Vi har høstet viktig erfaring fra Edvard Grieg-feltet der et område av reservoaret består av et tynt lag sandstein som ligger på toppen av en kolonne med forvitret grunnfjell. En av produksjonsbrønnene i sandsteinen går noen steder også gjennom grunnfjellet. Erfaringsdata fra produksjon viser at reservoaret i det oppsprukne granittiske grunnfjellet bidrar bedre enn man forventet. Det øker vår optimisme for Rolvsnes.

Derfor vil det nå bli vurdert om man skal gå videre mot en prøveutvinning fra Rolvsnes ved å knytte avgrensningsbrønnen opp til eksisterende infrastruktur på Edvard Grieg-feltet.

I vår lisensportefølje har vi flere prospekter hvor vi mener reservoaret består av oppsprukket granittisk grunnfjell. At vi nå har bekreftet dette letekonseptet åpner dermed opp for et større potensiale på norsk sokkel.

Lundin Norway er operatør for PL338 C med en eierandel på 50%. Lisenspartnere er Lime Petroleum (30%) og OMV (20%).