Til toppen

Klimagevinst ved smart bruk av data

Lundin Norway har utviklet et unikt energistyringssystem til bruk på Edvard Grieg-plattformen. Systemet vil gi store besparelser både økonomisk og for klimaet.

Ved å koble sanntidsdata fra produksjonen med informasjon om energiforbruk for alle deler av anlegget, bidrar det nyutviklede systemet til at vi kan optimalisere driften og bruke energien så effektivt som mulig. Besparelsespotensialet er stort.

Alle produksjonsinstallasjoner på norsk sokkel måler energiforbruket sitt. Dette er informasjon som skal rapporteres inn til myndighetene i forbindelse med utslippstillatelse og beregning av CO2-avgift. Lundin ønsket å automatisere rapporteringsprosessen for å unngå manuelt arbeid. Da så man at det var mulig å ta et langt steg videre – fra energimonitorering til avansert energioptimalisering.

Teknologiutvikling på «Lundin-måten»
På Edvard Grieg-plattformen var den digitale infrastrukturen på plass. Driftsdata fra alle deler og komponenter i prosess- og eksportanlegget mates kontinuerlig inn til et tilstandsovervåkningssystem. Dermed kunne det nye energistyringssystemet utvikles som en applikasjon på det allerede eksisterende systemet.

Fra ideen ble unnfanget til systemet var klart tok det bare fem måneder. Fire personer brukte deler av arbeidstiden på prosjektet i denne perioden – tre fra Lundin og en fra Honeywell som har levert tilstandsovervåkningssystemet. Og utviklingen er gjort uten å måtte investere i ny hardware eller software.

Dette er en måte Lundin liker å jobbe på. Når potensialet er tilstede er det ingen grunn til å vente.

Fra måling av forbruk til måling av tap
Fra å gjøre enkle målinger av forbrukt energi, benyttes nå avanserte algoritmer og modeller for å måle hvor mye energi man potensielt taper på å ikke kjøre anlegget optimalt.

Tapet deles videre inn i to hovedkategorier. Driftstap, som er det vi kan påvirke i operasjonen fra time til time. Og i designtap, som skyldes begrensninger eller egenskaper for de enkelte komponentene. For den siste kategorien må man gjøre fysiske endringer eller ombygginger for å kompensere for energitapet.

Energistyringssystemet gir mulighet for å hente ut taps- og forbruksrapporter for enkeltkomponenter. Dette vil gi et svært bra grunnlag for å vurdere om en modifisering eller utskifting vil være lønnsom.

Store besparelser
Tapsberegningene som systemet har gjort hittil viser at det kan være mye å spare ved å optimalisere driften. Og gevinsten kommer både som sparte kostnader, og som reduserte klimagassutslipp.

Ved bare 5% reduksjon av utslipp av CO2 sparer Lundin Norway cirka 10 millioner kroner i året og utslipp tilsvarende 11.500 flypassasjerer til New York hvert år.

Ambisjonene strekker seg lenger enn dette. Siste uka av 2019 klarte man å redusere operasjonelle utslipp på Edvard Grieg med 7-9%.