Til toppen

Tiltakspakken for oljeindustrien skal utløse aktivitet

Et bredt flertall på Stortinget stiller seg bak et forslag til tiltakspakke for olje og gassindustrien. Nå skal vi gjøre det vi kan for å modne fram nye prosjekter, sier administrerende direktør i Lundin Energy Norway, Kristin Færøvik.

Hensikten med den midlertidige skatteløsningen er å utsette mye av skattebelastningen og dermed frigjøre likviditet og øke lønnsomhet for å utløse nye prosjekter og sysselsetting nå. Nye prosjekter og derigjennom økt aktivitet er særdeles viktig for norsk leverandørindustri.

-Først og fremst er dette viktig for industrien som helhet. Vi står i en situasjon der spesielt leverandørindustrien i Norge står i fare for å forvitre, sier Færøvik.

-De midlertidige endringene i beskatning vil bidra til å motvirke dette.

Økonomien i prosjekter som omfattes av endringene blir bedre, og da skal vi selvsagt lete etter prosjekter som kan forseres. Lundin Energy Norway har potensielle prosjekter som kan dra nytte av skattepakken. Fase 2 av Solveig-utbyggingen en god kandidat. Der er første del av utbyggingen godt i gang.

Et annet potensielt prosjekt er fullfeltutbygging av Rolvsnes. Der skal vi i første omgang gjennomføres en langtids produksjonstest. Om den blir vellykket kan det bli en utbygging.

 

Fakta om tiltakspakken

Det ordinære skattesystemet for operatørselskaper på norsk sokkel er bygget opp av flere elementer. I likhet med industri på land betales det en selskapsskatt på 22% av bedriftens overskudd. I tillegg betaler oljeselskapene en særskatt (grunnrenteskatt) på 56%, totalt 78%. Den samlede totale skattesatsen har vært uendret på 78% siden 1992. Selskapsskatten er redusert fra 28% til 22% i løpet av perioden, men oljeselskapene har fått tilsvarende økning i særskatten.

For investeringer på norsk sokkel gjøres avskrivning lineært over 6 år. For særskatt-delen får oljeselskapene trekke fra en såkalt friinntekt på 20,8% av investeringen som fordeles over fire år.

De viktigste endringene som foreslås i tiltakspakken er;

  • For investeringer som gjøres i 2020 og 2021 gjelder;
    • kan utgiftsføres i sin helhet mot særskatt i investeringsåret
    • friinntekten økes til 24% og kommer også til fullt fratrekk i investeringsåret
  • For prosjekter der PUD/PAD leveres innen utgangen av 2022 (og godkjennes i Stortinget innen utgangen av 2023) gjelder det samme, men for hele investeringsperioden fram til produksjonsstart.
  • Avskriving mot selskapsskatt gjøres fortsatt lineært over 6 år
  • Refusjon av skatteverdien av underskudd oppstått i 2020 og 2021 mot både selskapsskatt og særskatt
  • Det etableres en partsavtale som skal sikre utslippsreduksjon fra norsk sokkel og at økt sysselsetting skjer i form av arbeidsplasser i Norge.

I tillegg jobbes det for å legge til rette for bygging av en ilandføringsterminal for felt i Barentshavet på Veidnes i Finnmark.