Til toppen

Datainnsamling betaler seg

Lundin Energy Norway er blant de oljeselskapene på norsk sokkel som i størst grad gjennomfører formasjons- og langtidstester av reservoar i brønner vi borer. Slik datainnsamling har vist å gi stor avkastning over tid. Nå får vi anerkjennelse for arbeidet fra Oljedirektoratet.

Formasjonstesting, eller ‘drill stem test’ (DST), er eneste metode for direkte evaluering av reservoarkonnektivitet over store avstander, og gir mye informasjon om hvordan olje og gass strømmer i reservoaret og inn i brønner. Alternativet er å gjøre modellberegninger med statiske data fra veskeprøver, brønnlogger og kjerneprøver.

Enkelt forklart vil en kjerneprøve eller en brønnlogg kun gi informasjon fra akkurat der man borer. Ut fra den informasjonen gjør man modellberegninger for et større område, men de kan ikke bekrefte om en brønn er i kontakt med et tilstrekkelig stort reservoar volum. Med en formasjonstest får man reell strømningsinformasjon og man kan «se» opptil 3-4 kilometer ut fra brønnen.

Dynamiske data fra formasjonstester gir et langt bedre beslutningsgrunnlag både for hvorvidt et felt skal bygges ut, eller for dreneringsstrategi og brønnplassering for produserende felt.

-Det er kostbart å holde en borerigg i operasjon for å samle data, men vi har i mange tilfeller sett at det ville blitt veldig mye dyrere å la være, sier direktør for leting og reservoarutvikling Per Øyvind Seljebotn. –Blant annet ville neppe Edvard Grieg blitt bygget ut om vi kun baserte oss på statiske data, sier han.

En av de første avgrensningsbrønnene på Edvard Grieg, (16/1-10) er et godt eksempel. Modellen basert på brønnlogg tilsa at funnet neppe ville være kommersielt interessant med relativt dårlig reservoar i konglomeratstein. Men formasjonstesten viste derimot kontinuerlig meget godt reservoar i sandstein 1500 meter ut fra brønnen.

-Informasjonen fra akkurat denne brønnen førte til to ekstremt viktige avgjørelser, forklarer Per Øyvind Seljebotn. –Vi gikk videre med utbyggingsplaner for Edvard Grieg, og vi tok beslutningen om å bore en letebrønn i lisens PL501, som skulle vise seg å bli Johan Sverdrup-feltet.

IOR fra dag én!
Informasjonen innhentet fra formasjonstesting i letefasen gir verdifullt bidrag i arbeidet med å plassere produksjonsbrønnene optimalt. Men også underveis i feltets levetid vil datainnsamling ha stor betydning, og bidra til økt utvinning, IOR (Increased Oil Recovery).

-Motto for oss på Edvard Grieg har vært «IOR fra dag én». Vi kunne ha gjennomført brønnprogrammet og dreneringsstrategien slik den opprinnelig var, men har valgt å fortsette den omfattende datainnsamlingen for å utnytte ressursene i feltet maksimalt, sier Harald Selseng, subsurface lead, non-op i Lundin Energy. -Vi har boret 2 pilotbrønner og 3 avgrensningsbrønner på Edvard Grieg-feltet etter at vi leverte utbyggingsplanen (PUD), sier Selseng.

Anerkjennelse fra Oljedirektoratet
Nylig ble Lundin Energy Norway nominert av Oljedirektoratet (OD) til IOR-prisen blant annet for arbeidet på Edvard Grieg-feltet. I sin begrunnelse påpeker OD at formasjonstesting lenge har vært lite prioritert på norsk sokkel, men at Lundin skiller seg positivt ut på dette området, og kan vise til svært gode resultater på funn og felt både i Nordsjøen og Barentshavet.

Juryen trekker også fram Lundin sin vilje til å teste kompliserte reservoarer som er nye på norsk sokkel.

Lundin sitt arbeid med datainnsamling/DST blir presentert på et arrangement i regi av Oljedirektoratet. Se live-sendingen her.
Sendingen starter tirsdag 29. september kl 09.00.