Til toppen

Ny teknologi gjør fornybart enda grønnere

En norskutviklet kjøleteknologi beregnet for bruk i olje- og gassindustrien tas for første gang i bruk i kommersiell sammenheng. Ikke innen olje og gass, men innen offshore vind. Lundin Energy Norway har vært sentral i utviklingen, som har foregått i sandefjordselskapet Future Technology.

-Dette er et skoleeksempel på at olje- og gassindustrien bidrar til viktig og nødvendig teknologiutvikling til fornybar energi, sier Heidi Petersen, styreleder i Future Technology AS.

-Det er lagt ned mye arbeid og mye penger for å komme fram til en fungerende teknologi, og Lundin har vært med hele tiden. Jeg vil faktisk si at uten Lundin hadde ikke denne teknologien blitt utviklet. De har stilt med midler og kompetanse i selve prosjektet, og i tillegg er det lettere å selge inn til andre bidragsytere når vi kan vise til at Lundin ‘har trua’, sier Heidi Petersen.

Teknologien er en passiv kjøler som installeres på havbunnen, og som utnytter den naturlige oppdriften av sjøvann som oppstår rundt de varme kjølerørene. Prinsippet er enkelt, men likevel svært komplisert å beregne slik at det vil fungere i praksis. I et prosjekt som har gått over de siste fem årene har man nå lykkes med å konstruere den første fungerende passive subseakjøleren.

Future Technology i Sandefjord som har utviklet teknologien, som nå markedsføres under navnet FSCC, med støtte fra blant andre Forskningsrådet, Innovasjon Norge og EU sitt rammeprogram for forskning og innovasjon, Horizon 2020. Lundin Energy Norway har vært en sentral industripartner sammen med GDF SUEZ og Bayern Gas.

-Vår motivasjon for å gå inn i prosjektet var at vi så et potensielt behov for å kjøle ned brønnstrømmen fra et produserende oljefelt før videre prosessering, sier Arnljot Skogvang FoU ansvarlig i feltutvikling i Lundin Energy Norway. – Det fantes løsninger på markedet som kunne benyttes, blant annet basert på store sjøvannspumper. Men disse krever mye elektrisk kraft, og de virvler opp sand og mudder fra havbunnen som etter hvert tetter igjen filtre som så må byttes. Det nye systemet opererer med en lukket krets, krever lite kraft, og har ingen bevegelige deler, forklarer Skogvang.

Fornybart først ut
Den nye teknologien er nå kommersielt tilgjengelig, men den første bestillingen kom ikke fra olje og gass, den kom fra fornybarindustrien. Kjøleteknologien skal installeres ved en stor havvindpark i Nordsjøen. For produksjon av vindkraft langt fra land er det nødvendig å konvertere vekselstrøm fra turbinene til likestrøm før energien kan transporteres over lange avstander. I denne konverteringsprosessen går en del av energien tapt til varme, noe som gjør kjøling nødvendig.

-Ved å ta i bruk denne teknologien på omformerplattformer ved havvindparker blir faktisk vindkraften enda grønnere, sier Heidi Petersen.

-Mer av energien som produseres kan leveres til forbruk på land. I tillegg er de åpne sjøvannssystemene som benyttes i dag utsatt for begroing, og er derfor avhengig av tilsetning av klor for å unngå tilstopping, sier Petersen. I den lukkede kjølekretsen i FSCC er det ingen slike utslipp.

Under utviklingen av den nye kjøleteknologien er det gjennomført flere tusen tester, blant annet med en prototyp i havnebassenget i Haugesund. Det har også stått materialprøver i sjøen utenfor Runde i flere år for å finne den materialtypen som fungerer best med tanke på å unngå begroing.

Tester av den nye kjøleteknologien er utført i havnebassenget i Haugesund.