Til toppen

Kutter utslipp fra fartøy

Fra 2021 vil alle forsynings- og støttefartøy på fast kontrakt for Lundin Energy Norway ha batteri-hybridisering. Dette gir en betydelig reduksjon i klimagassutslipp. Og vi skal fortsatt gjøre mye mer for å redusere utslipp fra fartøy, både på kort og lang sikt. Lundin har som mål at selskapets virksomhet skal bli karbonnøytral innen 2030.

De siste årene har de fleste fartøy på langtidskontrakter med Lundin Energy Norway vært gassdrevet (LNG). LNG-fartøy har i utgangspunktet lavere utslipp enn dieseldrevne. Nå er det inngått kontrakter som sikrer at alle fire båter i operasjon for oss i tillegg installerer batteripakke for hybriddrift. Dermed har Lundin Energy Norway trolig sokkelens mest miljøvennlige flåte.

-Den umiddelbare effekten av å installere batterier om bord er at man ofte slipper å starte en ekstra generator for å ‘ta toppene’. I tillegg kan gassmotorene til en stor grad kjøres på optimalt turtall og last for å sikre effektiv utnyttelse av drivstoffet, forklarer Lundins Senior Marine Supervisor, Sigmund Hertzberg.

-Vi ser reduksjon i drivstoffbruk på mellom 10 og 30%, avhengig av hva slags operasjon fartøyene utfører. Vi deltar i flere prosjekter som har som mål å utvikle nullutslippsteknologier for skip. Men det er like viktig å se på hvilke tiltak vi kan gjøre for å redusere utslippene nå på kort sikt, forklarer Sigmund Hertzberg.

I tillegg til en hybridiseringsløsning, er samtlige båter Lundin tar inn på langtidskontrakt forberedt for tilkobling til landstrøm. Båtene henter energi fra strømnettet og kan stoppe motorene så lenge de ligger til kai. Dette bidrar både til redusert forbruk av drivstoff, reduserte utslipp av CO2, men også til bedret luftkvalitet og mindre støy rundt havnene der vi opererer. Utslippene av NOX fra store havneanlegg bidrar til redusert luftkvalitet i enkelte storbyer i Norge.

-Batteriene gir en gevinst også når båten ligger til kai der landstrøm ikke er tilgjengelig, sier Sigmund Hertzberg. -Hybridiserte båter kan på samme måten som hybridbiler veksle mellom batteri og motordrift, for på den måten å bedre utnytte drivstoffet som forbrukes. Uten batteri vil man i noen tilfeller utnytte så lite som 20% av effekten fra motoren, sier Hertzberg.

Gass + batteri = muligheter
Ved å stimulere til renere drift og utslipp fra offshoreflåten har Lundin oppnådd betydelige utslippsreduksjoner.  Både i form av teknologiske løsninger og optimal bruk av det vi har i dag.

-Miljøledelse er alltid på agendaen når vi møter rederiene, og de har virkelig tatt tak i utfordringen, sier leder for miljøgruppa i Lundin Axel Kelley. -Vi diskuterer en rekke større og mindre tiltak som kan redusere utslippene. Flere av de er mulige fordi vi har valgt LNG-fartøy med batteri. Et eksempel er å utnytte overskuddsvarme fra eksosen fra gassmotoren i en generator som lager elektrisk kraft som kan lagres på batteriet. Gassmotorene kan også gå på biogass. Det skal ikke være tekniske hindre for det, men vil kreve investeringer i produksjon og distribusjonsløsninger, sier Kelley.

Et langt enklere tiltak er vasking av skrog og polering av propeller. Dette blir gjort også i dag i forbindelse med større vedlikeholdsarbeid. Med ny robotteknologi kan man rense båten under vannlinja både raskere og oftere. Målinger viser at motstanden i vannet reduseres med mange prosent etter vask og polering.

Karbonnøytrale i 2030
Lundin la tidligere i år fram en strategi som skal sikre at virksomheten vår blir karbonnøytral innen 2030. Dette skal vi klare gjennom en kombinasjon av direkte utslippskutt og kompensasjonstiltak for de utslippene vi ikke kan unngå. Tiltakene vi nå gjør for fartøyene våre gir et viktig bidrag. De største kuttene vil komme når vi kobler Edvard Grieg-plattformen til strøm fra land i 2022.