Til toppen

– Et paradigmeskifte for feltutvikling

Ideen om å visualisere en marin kampanje utviklet seg til å revolusjonere måten feltutbygginger planlegges i Lundin Energy Norway – nå følger flere selskaper etter.

Når man skal planlegge utbyggingen av et oljefelt, er det store mengder informasjon som må håndteres og sammenstilles. Til nå har man brukt ulike programmer – til alt fra å finne riktig rørledningstrase på havbunnen, optimal brønnplassering, hvordan utbygginger og infrastruktur i nærheten kan utnyttes – til økonomiske beregninger for de ulike løsningene.

Dette arbeidet har skjedd på tvers av fag og avdelinger, med ulike datasett og applikasjoner. Her så innovative ingeniører potensialet for effektivisering.

– Det fantes ikke verktøy som håndterte all denne informasjonen på ett sted. Men i arbeidet med en 3D-animering av en utbygging på havbunnen fikk vi ideen, sier sjefsingeniør i Lundin Energy Norway, Tom Widerøe.

Et paradigmeskifte

Det var selskapet som i dag er FutureOn som hjalp til med visualiseringen. De ønsket å videreutvikle verktøyet sammen med Lundin Energy Norway, til det som i dag er FieldAp.

– Visualisering av prosjektet forbedret kommunikasjonen mellom de involverte avdelingene i Lundin betraktelig. Da FutureOn også etter hvert introduserte funksjonalitet som tilgjengeliggjorde data på tvers av aplikasjoner, ble hele arbeidsstrømmen for å utvikle felt i tidligfase endret, sier Widerøe.

Når alle dataene blir lagret på samme sted, får både aktører fra boring, undergrunn og feltutvikling, samt de forskjellige applikasjonene man benytter tilgang på den samme, oppdaterte informasjonen.

– Nå ser vi et paradigmeskifte i måten vi jobber med prosjekter på i en tidlig fase. Arbeid og oppdateringer som før kunne ta flere dager, automatiseres ved hjelp av FieldAp og data hånderteringssystematikken vi har utviklet sier Widerøe.

For å ta et eksempel: Når posisjonen til et brønnhode endres i applikasjonen, oppdateres alle inntegnede rørledninger, og den nye brønnbanen fra brønnhodet til reservoaret beregnes. Videre vil informasjon om strømningsforhold i hele nettverket fra brønn til plattform oppdateres. Om det det for eksempel må krysses en sprekke, vil beregninger om spenn og steindumpingsmengder med mer oppdateres. Helt til slutt vil nye kostnadsdata beregnes automatisk.

Fra idé til bransjestandard

Lundin Energy Norway har støttet prosjektet med forskningsmidler og med kunnskap fra våre ansatte frem til ferdig utviklet betaversjon. I dag er programvaren i ferd med å bli en standard i bransjen for hvordan utvikling av felt i tidlig fase gjøres digitalt

– Lundin Energy Norway er en innovativ aktør som tar raske beslutninger og tør å gå nye veier. Takket være denne filosofien ble det mulig å utvikle denne teknologien som vi nå ser flere og flere operatører tar i bruk som standard for feltutvikling, sier Paal Roppen i FutureOn.