Til toppen

45.000 oljearbeidere på Østlandet

Olje- og gassindustrien står sterkt ikke bare på Vestlandet. Nye tall viser at hele 45.000 personer i Oslo og Viken er tilknyttet industrien. 

Det kommer fram i en rapport som Menon Economics har utarbeidet på oppdrag fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Rapporten kartlegger både de økonomiske og sysselsettingsmessige ringvirkningene av petroleumsaktiviteten i Norge. 

Det er godt kjent at industrien sikrer mange arbeidsplasser på Vestlandet. Men jeg tror færre er klar over hvor mange såkalte ‘oljearbeidere’ vi har her på Østlandet, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Energy Norway. 

Til sammen viser beregningene at olje- og gassindustrien sikrer jobb for om lag 205.000 personer. Om man fordeler disse jobbene etter fylke kommer ikke uventet Rogaland og Vestland på topp. Men på de to neste plassene følger altså Viken og Oslo med til sammen i overkant av 45.000 personer. Disse jobber enten i oljeselskap, i leverandørindustri, eller i bedrifter som leverer varer og tjenester til oljenæringen. 

-Med dette høye tallet mener jeg vi kan si at så godt som alle på Østlandet kjenner en eller flere ‘oljearbeidere’. Men siden vi ikke i noen særlig grad har verft, fartøy eller plattformer på denne kanten av landet, er vi ikke like lett å få øye på, sier Kristin Færøvik. 

Lundin Energy Norway er et av kun to operatørselskap med hovedkontor på Østlandet.  

Stor betydning for landet
Menon sin rapport viser at petroleumsnæringen fortsatt er landets desidert største verdiskaper med en samlet verdiskapingseffekt på nær 600 milliarder kroner i 2019. Drøyt halvparten av dette, 310 milliarder, var skatteinngang i form av personbeskatning, selskapsskatt og petroleumsskatt som oljeselskapene betaler til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). 

Målt i andel viser tallene for 2019 at rundt 20 % statens inntekter kom fra oljeindustrien i 2019, og at verdiskapingen i industrien utgjorde 17 % av Norges samlede brutto nasjonalprodukt, BNP.

Grafikk: Menon Economics.

Du kan laste ned og lese hele rapporten fra Norsk olje og gass sine nettsider.