Til toppen

Store funn er fortsatt mulig

Potensialet for å gjøre store funn på norsk sokkel er fortsatt tilstede. Det handler selvsagt om kunnskap og forståelse, men like mye om vilje til å lete. Det sier letedirektør i Lundin Energy Norway, Per Øyvind Seljebotn.

Det er ingen enkel oppgave å gjøre nye funn på norsk sokkel. Men når man ser på den overordnete statistikken så viser den en direkte sammenheng mellom antall letebrønner og hvor mye ny olje og gass vi finner. Dette har vist seg med tydelighet de siste årene. På grunn av oljeprisfall og pandemi gikk antallet letebrønner ned fra 57 i 2019, til 33 i 2020. Estimerte ressurser i funn som ble gjort ble samtidig redusert fra 466 til 255 millioner fat.

-Vi finner for lite nye ressurser i øyeblikket for å hindre nedgang i produksjonen fra sokkelen om noen år. Men samtidig viser tallene at mulighetene ligger der. Og den eneste måten å lykkes på er å modne fram nye boremål. Det er vårt fokus hver eneste dag, sier Per Øyvind Seljebotn.

I tråd med klimamål
Lundin sin strategi samsvarer godt med målene i den norske energipolitikken som også nylig ble stadfestet i Regjeringens energimelding til Stortinget. Målet er å sikre konkurransekraften til den etablerte industrien gjennom å kutte utslippene, ikke gjennom kutt i utviklingen. På den måten skal vi sikre en framtidsrettet olje- og gassindustri innenfor rammene av klimamålene, slår Regjeringen fast.

-Det er nettopp det vi gjør, sier Seljebotn. -Vår aktivitet skal bli karbonnøytral i 2025. Det betyr at vi så langt det lar seg gjøre skal kutte utslipp fra aktivitetene våre. Og for de utslippene vi ikke kan stoppe skal vi investere i naturlig karbonfangst slik at vi går i netto null. Vår letestrategi må passe inn i disse selskapsmålene. Det er et svært ambisiøst mål, men vi er i rute til å klare det, sier Per Øyvind Seljebotn.

8-10 letebrønner i året
Helt siden Lundin ble etablert som selskap på norsk sokkel har strategien vært at vi i hovedsak skal utvikles og vokse basert på egne funn. Den strategien ligger fortsatt fast. Målet er å bore 8-10 letebrønner i året.

-Den samme utforskerånden som vi ble kjent for helt fra starten av finnes fortsatt i leteavdelingen vår, og er en av våre store styrker, sier Seljebotn.

West Bollsta borer for Lundin i Nordsjøen. Foto: Daniel Seljebø, Lundin Energy Norway.

-Det handler selvsagt om å ha flinke folk i stallen. Men også om å gi de rom til å være kreative i jobben med å analysere seismikk og brønndata, og muligheter i modne områder som andre kan ha oversett. I tillegg har vi valgt å ha flere svært spesialiserte fagdisipliner i eget hus, som paleontolog, sedimentologi, seismisk prosessering, spesialister på kunstig intelligens og maskinlæring for analysering av data, for å nevne noen. På den måten har vi umiddelbar tilgang på ekspertise som kan bringe arbeidet i et prospekt videre, forklarer letedirektøren.

Foto: Daniel Seljebø, Lundin Energy Norway

Mange muligheter på sokkelen
I starten var Lundins leteaktivitet fokusert på Utsirahøyden i den sentrale delen av Nordsjøen. I dag har vi eierandeler i om lag 85 lisenser i alle deler av sokkelen; i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

-Selv om vi har økt antall lisenser betydelig, er tilnærmingen mye av den samme. Nå har vi totalt sju kjerneområder for leting, sier Per Øyvind Seljebotn.

Utsirahøyden og Alvheimområdet er kjerneområder der vi i dag har produksjon. Vi har gjort funn på Lopphøgda i Barentshavet som vi jobber med å modne. I tillegg har vi sikret betydelig leteareal i Sentralgraben (sørlige Nordsjøen), Selehøyden (sentrale Nordsjøen), Hordaplattformen (nordlige Nordsjøen), Frøyahøyden (Norskehavet) og Nordlandsryggen (Norskehavet).

-Leteprogrammet er godt balansert mellom leting nært eksisterende felt og i mindre utforskede områder. Statistisk sett er det større sjans for å gjøre funn i modne områder. Dette kan være svært lønnsomme funn om vi kan utnytte eksisterende infrastruktur. Men vi skal også bore flere brønner i mindre utforskede områder der vi kan gjøre større funn, sier Seljebotn.

-Vi er sikre på at det ligger store uoppdagete ressurser på norsk sokkel. Men vi må lete for å finne de. Fortsatt gjenstår fem brønner på vårt leteprogram for 2021, sier Per Øyvind Seljebotn.