Til toppen

Enda et steg mot karbonnøytralitet

Lundin Energy Norway tar i bruk biogass som drivstoff på offshorefartøy. Det er kanskje første gang i verden dette gjøres. Bruk av biogass gir så godt som netto null i utslipp av klimagasser. Samtidig som det kan bidra til å åpne et nytt markedssegment for en ny industri i Norge.

Johan Mohr, leder for anskaffelser og logistikk i Lundin sammen med Hallgeir Reitan, Head of Chartering i Island Offshore.

-Dette er et skikkelig ‘kinder-egg’, sier Johan Mohr, leder for anskaffelser og logistikk i Lundin.

-Det gir en umiddelbar utslippsreduksjon, vi viser at konvensjonelle LNG-fartøy kan gå på biogass uten noen som helst modifikasjon, og vi bidrar til å åpne et nytt markedssegment for biogassprodusentene.

I samarbeid med rederiet Island Offshore skal fartøyet Island Crusader kjøres på biogass en periode for å demonstrere at drivstoffet kan benyttes på et vanlig gassdrevet fartøy. Fra før har motorprodusenten Bergen Engines gjort tester på land som har konkludert med at man kan bytte til biodrivstoff helt uten modifikasjoner på båten.

-Dermed kan alle LNG-fartøy som brukes i dag redusere sine netto utslipp til nær null bare ved å bytte drivstoff. Potensialet er betydelig, både i olje- og gassindustrien, men også alle andre områder der LNG-båter er i bruk, sier Johan Mohr.

Møkk fra trønderske kyr
Biogassen som fylles på tanken til Island Crusader kommer fra et produksjonsanlegg i Trøndelag, og produseres på en blanding av kumøkk, avfall fra fiskeforedling og treforedlingsindustrien. Alt dette er produkter som er en del av det naturlige kretsløpet, og som tidligere ikke har blitt foredlet til nye produkter. Dermed representerer ikke biogassen noe ekstra utslipp av klimagasser ut over det som oppstår naturlig.

Dette er trolig første gang i verden at et større offshorefartøy skal drives med biogass laget av avfall.

-For oss i Lundin er dette et viktig steg å ta, sier administrerende direktør Kristin Færøvik.

Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Energy Norway

-Vi som selskap skal bli karbonnøytrale allerede i 2023. Da må vi redusere utslipp der det er mulig. Så når vi så at dette tiltaket kunne bli en realitet, var det naturlig å teste det ut. Selvsagt er det også litt gøy at vi trolig er først i verden, i alle fall i vår industri, med dette, sier Færøvik.

Foreløpig er ikke tilgangen på biogass god nok til at alle fartøy kan gå på dette umiddelbart. Men det er planer om nye produksjonsanlegg flere steder i landet. Disse vil bli viktige for å få på plass en stabil og kommersiell tilgang på biogass. Og vi kan utnytte ressurser som i dag går til spille, samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser.

-Nå viser vi at det finnes et marked for biogass på fartøy. Det kan bidra til fart i disse planene, sier Kristin Færøvik.

Potensiale ut over olje og gass
Et supplyfartøy som drives med LNG-gass er i utgangspunktet blant fartøyene med lavest utslipp av klimagasser. Men også fra et LNG-fartøy slippes det ut om lag 4000 tonn CO2 i året. Ved å bytte til biogass eliminerer man så godt som hele dette utslippet.

Harald Solberg, administrerende direktør i Norges rederiforbund

-Det er svært positivt at olje- og gassindustrien går foran og baner vei for bruk av biogass i fartøy, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

-Med denne demonstrasjonen viser man også et potensiale for utslippsreduksjoner innen alle deler av skipsfarten der det benyttes LNG-fartøy. En samlet internasjonal skipsfart har som ambisjon å være klimanøytral innen 2050. Skal vi nå det målet behøver vi nye nullutslippsteknologier som ikke vil være tilgjengelig før noen år fram i tid. Mulighetene vi nå ser med biogass vil være en god brobygger fram til da, sier Harald Solberg.