Til toppen

BRU21 – Petroleumsforskning for fremtiden

Vi har et ansvar for å bidra med midler til forskning og utvikling, og for å dele kunnskap vi har, og innsikt i hvilke problemstillinger vi står overfor. I forskningsprogrammet BRU21 har vi bidratt til nettopp dette.

(Bildet er hentet fra BRU21 sine nettsider)

Forskningsprogrammet BRU21 (Better Resource Utilization), i regi av NTNU, har som mål å utforske fremtidens teknologier for petroleumsindustrien. Forskningen skal finne teknologier som vil maksimere ressursutnyttelse, minimere miljøpåvirkningen, øke produktivitet og redusere kostnader. Programmet har seks programområder relatert til verdikjeden i olje- og gassindustrien: leteeffektivitet, feltutvikling og økonomi, boring og brønn, reservoarstyring og produksjonsoptimalisering, drift, vedlikehold og sikkerhet, og nye forretnings- og driftsmodeller.
Programmet sentrerer seg rundt PhD- og PostDoc-forskningsprosjekter som fokuserer på konkrete digitaliserings- og automatiseringsrelaterte utfordringer.

Drift, vedlikehold og sikkerhet

Tom Ivar Pedersen – Industry 4.0 and Smart Predictive Maintenance

 

Tom Ivar forsker på prediktivt vedlikehold ved hjelp av ny utvikling innen sensorteknologi, kombinert med forbedringer i systemer for innsamling, lagring og analyse av store datamengder. Resultatet vil være en studie som kan forutsi gjenværende brukstid på en måte som gjør at man systematisk kan planlegge vedlikeholdsarbeid.

Ewa Laskowska – Predictive maintenance

Ewa forsker på prediksjon av RUL (Remaining Useful Lifetime) i sikkerhetsventiler. Om man vet det nåværende nedbrytningsnivået til en ventil, vil man kunne bruke RUL til optimalisering av inspeksjonsregimer. Resultatet av prosjektet vil være modeller som muliggjør predikering av RUL og sanntidsoptimaliseringsmodeller som kan ta ulike betingelser og operasjonelle begrensninger i betraktning.

Reservoarstyring og produksjonsoptimalisering

Mathilde Hotvedt – A hybrid data-driven and mechanistic model for production optimization in the oil and gas industry

Hennes prosjekt handler om hybridmodellering, også kalt gråboksmodellering, som kombinerer to modelleringstilnærminger; mekanisk modellering og datadrevet modellering. Hovedmålet er at hybridmodellen skal bevare de beste egenskapene til mekaniske modeller, som fysisk tolkning og gode ekstrapolasjonsegenskaper, samtidig som man utnytter datadrevne modellers evne til å fange opp ukjente eller umodellerte fenomener. På denne måten vil hybridmodellen trolig være mer nøyaktig og fortsatt være beregningsmessig egnet for bruk i sanntidsoptimalisering.

Boring og brønn

Danil Maksimov – Safe drilling in karstified carbonates

I Danil sitt prosjekt jobbes det med å utvikle metoder for å oppdage og redusere risiko ved boring i karstifiserte karbonater. Ved boring i karstifiserte karbonater kan det oppstå tap av borevæske og også tapt sirkulasjon i de alvorligste tilfellene. Å kunne oppdage områder med høy risiko for karst e

ller til og med forutsi når borekronen kommer inn i et område med karst, vil ha en betydelig verdi for sikkerheten ved boring.

Feltutvikling og økonomi

Guowen Lei – Automated methodologies for decision support in field development

En utfordring med feltutvikling er at man må ta en rekke viktige og vanskelige beslutninger på kort tid, og at det ofte er mye usikkerhet rundt informasjonen man baserer beslutningene på. Guowens mål er å lage et verktøy basert på maskinlæring som kan bidra til å effektivisere slike beslutninger, og som kan gi råd til feltplanleggere ved å definere et felts hovedtrekk i fasene DG0-DG2.

Viktige bidrag til utviklingen i industrien

Vi må hele tiden være åpne for nye løsninger og nye ideer for å effektivisere industrien vår, og BRU21 bidrar med nettopp dette. Forskningsprogrammet viser at akademiske disipliner som i utgangspunktet ikke er spesifikke til vår næring, i stor grad kan bidra til å gjøre arbeidshverdagen vår enklere og tryggere.

Nylig ble BRU21-konferansen avholdt i Trondheim, hvor de nyeste resultatene fra forskningsprosjektene ble lagt fram.