Til toppen
icon

Miljøvern

Beskyttelse av miljøet og biomangfold.

Vårt mål er å sikre at vår aktivitet har så liten påvirkning på miljøet rundt oss som mulig. Derfor er miljø et viktig element helt fra planleggingsfasen. Vi følger alle krav og forventninger som stilles til oss fra myndighetene. I tillegg setter vi oss egne enda strengere mål. Dette gjelder alt fra å minske utslipp til luft og sjø, til hvordan vi håndterer avfall.

Vi tilegner oss kontinuerlig informasjon om økosystemene i områder hvor vi har aktivitet, og kartlegger hvilke potensielle effekter og innvirkninger våre aktiviteter kan ha. Dette er informasjon vi benytter når vi planlegger hvordan og når vi gjennomfører aktivitetene. Vi har et spesielt fokus på sårbare kysthabitater, gyteområder for fisk, områder som er viktig for sjøfugl, korallrev og andre organismer på havbunnen, og innvirkninger på fiskeri.

Barents Sea Exploration Collaboration (BaSEC)

BaSEC er et industrisamarbeid mellom en rekke operatørselskap på norsk sokkel. Formålet er å samle og dele erfaring og best tilgjengelig informasjon for å danne grunnlag for sikker og effektiv leteaktivitet i Barentshavet. Lundin Energy Norway var en av initiativtakerne til dette samarbeidet.

SYMBIOSES III – System for Biology-based Assessments

SYMBIOSES III er et samarbeid mellom olje- og gassindustrien og en rekke forskningsmiljøer. Prosjektet har utviklet metoder for å simulere hvilken påvirkning et eventuelt oljeutslipp kan ha på det marine miljøet, og spesielt på torskebestanden i våre nordlige havområder.

Vann og avfallshåndtering

Utslipp til vann

I forbindelse med produksjon av olje og gass slippes såkalt ‘produsert vann’ ut i sjøen. Dette er renset vann som ikke gjør noen skade på miljøet. Produsert vann vil likevel inneholde mikroskopiske mengder olje. Ved kontinuerlig bruk av automatiserte måleinstrumenter sikrer vi at vannet ikke overstiger grenseverdiene for når det kan være skadelig. Vårt mål er at oljeinnhold i produsert vann over tid ikke overstiger 15 ppm.
For prosesser som krever bruk av kjemikalier har vi som policy å alltid benytte det minst skadelige alternativet. Utslipp av kjemikalier skal ikke skje, men ved å benytte de minst skadelige variantene vil skaden begrenses dersom et utslipp likevel skulle skje.

Avfallshåndtering

Vårt overordnete mål er å generere så lite avfall som mulig. For det avfallet som likevel oppstår har vi satt oss et mål om å kildesortere minst 95%, og at minst 80% av dette blir gjenvunnet.
Vi arbeider for å unngå å bruke materialer som ikke kan gjenvinnes, engangsutstyr og unødvendig eller uhensiktsmessig emballasje på produkter og utstyr.

Oljevernberedskap

Vi har et omfattende planverk for å forhindre utslipp av olje og gass, men også robuste planer for hvordan vi skal håndtere det dersom utslipp likevel skulle skje. Selv om sjansen for et utslipp er svært liten vil den alltid være tilstede.

Hvilke effekter et utslipp kan ha på miljøet avhenger av en rekke faktorer. For eksempel hvilken type olje eller gass det er snakk om, hvordan den oppfører seg i vann, værforhold og årstid. Olje som slippes ut til sjø vil naturlig løse seg opp, eller dispergere. På grunn av denne effekten er det også ekstremt liten sannsynlighet for at et oljeutslipp fra en plattform skal nå land. Det har hittil aldri skjedd i Norge.

Oljevernberedskap

Vi har et godt og omfattende system for oljevernberedskap. I forbindelse med våre operasjoner blir det gjort konsekvensstudier og personell får opplæring i forebygging og håndtering av utslipp. Vår interne oljevernberedskap er koordinert med ressursene som Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) besitter. NOFO er en medlemsorganisasjon for operatørselskap på norsk sokkel som organiserer felles beredskapsressurser.
Vi har i tillegg en kontrakt med Oil Spill Response Limited (OSRL) for å sikre at ytterligere ressurser kan gjøres tilgjengelig ved behov. OSRL leverer et bredt spekter av tjenester, fra teknisk rådgivning, spesialisert personell, leie av utstyr, vedlikehold og opplæring.

OSD-radarsystem

Oil Spill Detection radar (OSD) er installert på alle våre installasjoner. Systemet skal oppdage et eventuelt oljesøl raskt. På Edvard Grieg-plattformen ble det i 2018 installert en ny og unik radarteknologi utviklet av ISPAS i samarbeid med Lundin Energy Norway. Dette er et radarsystem som representerer en betydelig forbedring i forhold til konvensjonelle OSD-system. ISPAS-radaren har en unik evne til å oppdage oljesøl i et bredt spekter av værforhold.

Plugging av brønner og fjerning av installasjoner

I forbindelse med plugging av brønner følger vi strenge rutiner for å gjøre dette på en sikker måte som tilfredsstiller alle myndighetspålagte krav som et minimum.

Ved fjerning av installasjoner som ikke lenger skal brukes gjøres det konsekvensutredninger og det utarbeides planer for gjennomføring av arbeidet og avhending av materialene.
Lundin følger de strengeste standardene i henhold til kravene satt i OSPAR-konvensjonen for beskyttelse av det marine miljøet i Nordøst-Atlanteren. Kravene i konvensjonen er implementert i petroleumsloven og i industristandarden Norsok D-010. I tillegg ligger det en såkalt «påse-plikt» på operatørselskapene. Det vil si at vi har et ansvar for å se til at også leverandører og underleverandører følger alle gjeldende regelverk.