Til toppen

Personvernerklæring

1 INNLEDNING

Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som behandles av Lundin Norway AS («Lundin Norway»), inklusiv opplysninger som du gir oss i forbindelse med e-postkommunikasjon med Lundin Norways ansatte når du går inn på www.lundin-norway.no eller andre av Lundin Norways nettsteder der denne erklæringen er tilgjengelig («nettstedene»).

Lundin Norway er en del av Lundin Petroleum-konsernet som driver virksomhet i flere land gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper, og henvisninger i denne erklæringen til «Lundin», «selskapet», «vi» eller «vår/vårt» skal forstås som referanser til Lundin Norway eller annet selskap i Lundin Petroleum-konsernet som du har vært i kontakt med. Lundin Norway AS er et aksjeselskap registrert i henhold til norsk lovgivning med forretningskontor i Strandveien 4, 1366 Lysaker.

Referanser i denne erklæringen til «du/deg» eller «din/ditt/dine» skal forstås som referanser til kunder, leverandører, agenter, partnere, besøkende på nettsteder og andre som Lundin kan ha vært i kontakt med, inklusiv individer som er ansatt av, representerer eller opptrer på vegne av slike enheter eller andre som måtte besøke nettstedene.
Nettstedene er ikke rettet mot eller beregnet for barn og det er ikke vår intensjon å behandle personopplysninger om barn.

2 ANSVARSFORHOLD: KONTAKTINFORMASJON

Hver enkelt Lundin-enhet vil være «behandlingsansvarlig» som definert i personvernforordningen («GDPR») med hensyn til behandling av personopplysninger på vegne av vedkommende juridiske enhet.
Lundin er forpliktet til å sikre overholdelse av alt gjeldende lovverk relatert til datavern. Hvis du har spørsmål eller andre ting du lurer på angående vår behandling av dine personopplysninger eller om hvilken Lundin-enhet som er «behandlingsansvarlig» for dine personopplysninger, vennligst bruk følgende kanaler for å ta kontakt med oss:

Lundin Norway AS
Ved Data Privacy
Strandveien 4,
1366 Lysaker
[email protected]
Telefon: +47 67 00 20 00

3 FORMÅLET MED ERKLÆRINGEN

Formålet med denne erklæringen er å holde deg fullt informert om hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger. Les denne erklæringen nøye slik at du forstår hvordan og hvorfor vi bruker dine personopplysninger. Du kan motta flere erklæringer fra Lundin, og denne erklæringen utgjør et supplement til andre erklæringer og meldinger og er ikke ment å erstatte eller sette til side andre erklæringer som du har mottatt fra Lundin, med unntak av tidligere versjoner av denne erklæringen.

4 BEHANDLINGSFORMÅL – HVA OPPLYSNINGENE BENYTTES TIL

4.1 Generelt

Vi behandler kun personopplysninger om deg som er nødvendig for administrasjonen av vår relasjon med deg, f.eks. investor-/kunderelasjon eller leverandør-/partnerrelasjon.

Mer spesifikt kan dette innebære behandling av personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og annen kontaktinformasjon, fødselsnummer, stilling og rolle, arbeidsgiver, kontonummer, kunde-/leverandørhistorikk (hva ble kjøpt når ol.), informasjon om møter, kommunikasjon og korrespondanse med representanter for Lundin, innlogging og aktivitet på Lundins nettsteder, klager og tvister, betalingshistorikk, kredittsjekker og andre opplysninger som er nødvendig for KYC, kontraktoppfyllelse, skatteformål ol. I noen tilfeller må vi foreta en due diligence-gjennomgang, og opplysningene fra slike gjennomganger vil også bli behandlet.

Normalt vil ikke selskapet behandle særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger) relatert til deg.

De personopplysningene som Lundin lagrer vil normalt komme fra deg eller de selskaper/organisasjoner du opptrer på vegne av. Personopplysninger om deg kan også bli generert gjennom dine egne aktiviteter i sammenheng med din relasjon til Lundin, inklusiv i forbindelse med kjøp, salg eller leveranser til/fra Lundin eller kommunikasjon mellom deg og Lundin. I noen tilfeller kan Lundin supplere slike opplysninger med data fra eksterne kilder, for eksempel i forbindelse med kredittsjekker, due diligence, innhenting av utfyllende informasjon på nett ol.

4.2 Bruk av informasjonskapsler («cookies»)

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsteder og vi kan motta opplysninger om deg gjennom slik bruk av informasjonskapsler når du går inn på våre nettsteder. Vi bruker informasjonskapsler for å tilrettelegge grunnleggende funksjonalitet for våre nettsteder, gi en bedre brukeropplevelse og utarbeide statistikk om våre besøkende. Når du går inn på nettstedene våre kan vi også samle inn opplysninger fra deg så som IP-adresse, operativsystem og hvilken nettleser du bruker, f.eks. for statistiske formål eller av hensyn til systemadministrasjon. Dette er informasjon som normalt ikke inkluderer opplysninger som gjør det mulig å knytte dataene til en spesifikk bruker.

For ytterligere informasjon om hvordan og hvorfor vi bruker informasjonskapsler og hvordan du kan endre dine innstillinger for informasjonskapsler, se vår Policy for informasjonskapsler (tilgjengelig på alle av våre nettsteder som bruker informasjonskapsler).

5 RETTSLIG GRUNNLAG

Selskapet vil i blant innhente ditt samtykke til behandling av personopplysninger, og vil da ha et rettslig grunnlag for behandling av personopplysningene basert på ditt samtykke. Personopplysninger kan også bli behandlet dersom dette er nødvendig for oppfyllelse av en kontrakt med deg eller din oppdragsgiver eller for å iverksette tiltak på anmodning fra deg før inngåelse av en kontrakt. Det rettslige grunnlaget for behandlingen kan også være Lundins legitime interesser, der det i hvert enkelt tilfelle vil sikres at Lundin (og alle andre involverte aktører) har en forståelse for de potensielle interessekonfliktene som kan oppstå som følge av behandlingen av dine personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for behandlingen kan også være at Lundin er pålagt i henhold til lov- eller regelverk å behandle slike opplysninger. Dessuten kan vi i noen tilfeller behandle dine personopplysninger når dette er påkrevd for å ivareta dine eller andre personers vitale interesser eller når slik behandling er nødvendig for å utføre oppgaver i offentlighetens interesse.

6 INFORMASJON TIL DEG

Lundin er åpen om sin behandling av personopplysninger. Du skal bli informert om behandling av dine personopplysninger og denne personvernerklæringen når relevant eller påkrevd ved lov.

7 PERSONOPPLYSNINGER OM ANDRE

Vi kan motta personopplysninger relatert til tredjeparter fra deg. Under slike omstendigheter vil det ikke nødvendigvis være hensiktsmessig for oss å sende disse personene en personvernerklæring med informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene om dem. Dette innebærer at du før du sender oss personopplysninger om tredjeparter, må forsikre deg om at du har gitt vedkommende tredjeparter de personvernerklæringer som kreves i anledning vår behandling av deres personopplysninger.

8 MOTTAKERE – TILGANGSBEGRENSNINGER

Lundin begrenser tilgangen til dine opplysninger til personell som trenger slik tilgang for de formål som er beskrevet i punkt 4 over. Lundin kan også dele slike opplysninger med underleverandører og andre partnere og dessuten med rådgivere, revisorer, jurister, IT-rådgivere og andre når spesifikt påkrevd.

9 BRUK AV DATABEHANDLERE OG OVERFØRING TIL UTLANDET

Lundin kan benytte leverandører (databehandlere) for å hjelpe til med behandlingen av personopplysningene om deg. Dette kan for eksempel skje når IT-oppgaver eller sikkerhetskopiering av data settes ut til eksterne leverandører eller andre rettssubjekter i Lundin-konsernet. Selskapet kan også overføre personopplysninger om kunder til utlandet, inklusiv til land utenfor EU/EØS med personvernlovgivning som ikke gir samme vern som GDPR. Typiske grunner for slik overføring inkluderer bruk av eksterne datalagringstjenester. Bruk av databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet kan også skje fordi det behandlingsansvarlige selskapet er en del av Lundin-konsernet, og andre enheter i Lundin-konsernet kan bistå dette selskapet med behandlingen av personopplysninger. All Lundins bruk av databehandlere og overføring av personopplysninger til utlandet vil skje i samsvar med gjeldende lovverk og selskapets retningslinjer. Overføring av personopplysninger til utlandet vil kun skje dersom vi har et rettslig grunnlag for slik overføring. En oversikt over selskapets bruk av databehandlere og overføring av personopplysninger til utlandet er tilgjengelig fra selskapet på forespørsel.

10 BRUK AV LENKER TIL TREDJEPARTER

Nettstedene kan ha lenker eller registreringsskjema knyttet til tredjeparters nettsteder. Ved å klikke på disse lenkene og/eller legge inn opplysninger i skjemaer relatert til tredjeparter, kan tredjeparter samle inn og/eller dele opplysninger om deg. Opplysninger som behandles i henhold til dette punktet er ikke kontrollert av eller tilgjengelig for Lundin, og vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringen på alle tredjeparters nettsteder som du besøker eller får tilgang til fra våre nettsteder.

11 HVOR LENGE BLIR OPPLYSNINGER LAGRET?

Personopplysninger relatert til deg vil kun bli lagret så lenge dette er påkrevd av hensyn til formålet med behandlingen og så bli slettet.

12 HVORDAN BLIR DINE PERSONOPPLYSNINGER BESKYTTET?

Selskapet har iverksatt tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre at dine personopplysninger behandles på en sikker måte. Lundin anser disse sikkerhetstiltakene å være tilfredsstillende. Vi foretar en kontinuerlig vurdering av behovet for ytterligere sikkerhetstiltak for å sikre at selskapets sikkerhetstiltak er tilfredsstillende til enhver tid slik at dine opplysninger blir behandlet på en sikker måte.

13 ENDRING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Lundin er forpliktet til å sikre at de personopplysningene vi behandler stemmer og er oppdaterte. Vennligst informer oss dersom våre personopplysninger om deg endres i løpet av vår relasjon. Hvis du ønsker å oppdatere dine personopplysninger, ta kontakt med den medarbeider hos Lundin som du vanligvis har kontakt med eller send en e-post til [email protected]

14 DINE RETTIGHETER

Som den registrerte kan du: (i) be om tilgang til dine personopplysninger, (ii) be om retting av dine personopplysninger, (iii) be om sletting av dine personopplysninger, (iv) be om begrenset behandling av dine personopplysninger, (v) be om dataportabilitet og (vi) motsette deg behandling av dine personopplysninger. Dersom behandlingen av personopplysningene er basert på samtykke fra deg, kan du trekke tilbake ditt samtykke når som helst med effekt på fremtidig behandling.

Selskapet vil oppfylle sine forpliktelser med hensyn til dine rettigheter, og hvis du ønsker å utøve disse rettighetene, kan du kontakte selskapet via kontaktkanalene angitt i punkt 2 ovenfor. Hvis du er uenig i en beslutning fattet av eller svar fra Lundin relatert til dine personopplysninger eller hvis du er bekymret over andre ting relatert til Lundins behandling av personopplysninger, kan du sende en klage direkte til Lundin via kontaktkanalene angitt i punkt 2 ovenfor. Du kan også ta direkte kontakt med din lokale tilsynsmyndighet for personvern uten først å klage til Lundin, men vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss først slik at vi raskest mulig kan prøve å ivareta dine bekymringer knyttet til vår behandling av personopplysninger.