Til toppen

Samfunnsansvar

Vi er opptatt av engasjerte medarbeidere og som utviser et mangfold av ideer, som respekterer grunnleggende verdier og bidrar positivt i samfunnet.

Vi står for verdiskaping, ikke bare for aksjonærer, men også til felleskapet. Vi står for arbeidsplasser som krever høy kompetanse, vi bidrar til store samfunnsverdier i hele verdikjeden, og bidrar til betydelig skatt til det norske samfunnet. Dette gjør vi samtidig som vi leverer produkter til et samfunn som også i fremtiden vil ha behov for olje og gass.

Olje og gass i vårt samfunn

I et lavutslippssamfunn, vil olje og gass fortsatt spille en viktig rolle, både som energibærer og som en viktig innsatsfaktor i mange produkter og forbruksvarer. Olje og gass utgjør fortsatt den største primære energikilden, og det forventes å være slik i mange tiår. Å gjøre nye funn er vår kjernekompetanse, og disse funnene forventes å bidra til å dekke verdens oljeetterspørsel i de neste tiårene. Vår aktivitet er et viktig bidrag til å lukke etterspørselsgapet.

Bidrag til samfunnets globale oljeetterspørsel

Et oljefunn er en viktig økonomisk ressurs. Det bidrar blant annet til sysselsetting og verdiskaping, til glede for fellesskapet. En av de viktigste finansielle bidragene til fellesskapet kommer fra skatter, og som betales både i form av ordinær selskapsskatt og som en egen særskatt.

 

Mangfold

Som selskap legger vi til grunn et inkluderende arbeidsmiljø, som skal ivareta like muligheter for alle.

Dette er i tråd med Code of Conduct, og her kan du lese mer. Ingen medarbeidere og fremtidige søkere skal oppleve forskjellsbehandling basert på kjønn, alder, kultur, seksuell legning, etnisitet, reiligion eller andre faktorer som ikke er relevant for arbeidssituasjonen. Alle medarbeidere har fri rett til å organisere seg, og flere fagforeninger er representert i Lundin Energy Norway. Som arbeidsgiver er Lundin Energy Norway medlem i NHO og deres organisasjon Norsk Olje og gass.

Menneskerettigheter

Arbeidstakerrettigheter respekteres og følges for alle våre aktiviteter.

Vi forplikter oss til å vise vårt ansvar fullt ut overfor ansatte, konsulenter, leverandører og andre relevante aktører som berøres av våre aktiviteter. Les gjerne mer om dette her.
Som en del av vårt introduksjonsprogram for nye medarbeidere, vil alle gjennomføre en innføring i hva bærekraft betyr for oss, og hvilke rettigheter og plikter den enkelte har.

Dialog med beslutningstakere

Å ha løpende dialog med sentrale beslutningstakere er en del av grunnlaget for vår verdiskaping.

Og vi har mange beslutningstakere rundt oss som vi har dialog med, og som gir oss viktig innsikt og innspill, som vi lærer fra og kan dele kunnskap med. Dette gjør at vi som selskap og som ansatte er bedre i stand og mer bevisst på å adressere fremtidige problemstillinger, risiko av materiell betydning og muligheter. Denne dialogen etterstreber også å gi oss en bedre forståelse av hvilken rolle vi som selskap kan ha i fremtiden.